Velkommen til et aktivt HMS- og kvalitetsstyringsarbeid!

Kvalitetsledelse og Internkontroll
All dokumentasjon som er tilknyttet vårt arbeid med kvalitetsledelse og internkontroll består i dag av flere enkeltstående dokumenter. Dette dokumentet er ment som en innledning til vårt arbeid med kvalitet, kontroll og HMS, og har som hensikt å gi et overordnet bilde på ansvarsområder og dokumenthåndtering.

Alt starter med litt HMS
God helse og godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at vi skal være i stand til å utføre våre arbeidsoppgaver som omhandler kvalitet og sikkerhetsarbeid.

Vi i Aase skal arbeide for å etablere gode og trygge arbeidsforhold i vår virksomhet, med gode og tryggge arbeidsforhold, mener vi at alle våre ansatte skal:
Få tilstrekkelig opplæring og kunnskap for å kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver.
Være kjent med det ansvar og den myndighet de har i sitt arbeid.
Ha tilstrekkelig forutsigbarhet i hverdagen med tanke på arbeidsordninger.
Få tilstrekkelig med utfordringer for å kunne videreutvikle sin egen kompetanse.

Lavt/redusert sykefravær skal være en indikator på om HMS-arbeidet er effektivt.

Våre HMS system er omfattet i Aase Håndboken, en todelt håndbok for de ansatte som inneholder:
Del 1 - Informasjon om vår virksomhet, rutiner og sikkerhetsinstrukser.
Del 2 - Generell informasjon om spillereglene i arbeidslivet.

Kvalitetsledelse og internkontroll skal være en trygghet
Våre KS dokumenter skal være:
Dokumenter som gir enhetlig informasjon om at en handling er utført. Disse dokumentene skal inneholde revisjonsinformasjon og holdes under styring i all intern bruk og i våre prosjekter.

Vårt system
Alle dokumenter for systematisk gjennomført HMS-/KS-arbeid legges i en mappestruktur for aktivt systemarbeid, og er tilgjengelig i andre deler av HMS-/kvalitetssystemet. Alle dokumenter er tilgjengelige for fremvisning ved henvendelse til en av våre ledere.

Våre forpliktelser
Alle våre ansatte er forpliktet gjennom sin arbeidsavtale til å sette seg inn i våre rutiner og system, og benytte de deler av systemet som til enhver tid er naturlig for arbeidsoppgaven. Alle ansatte kvitterer årlig for gjennomlesning av Aase Håndboken jf. siste dokument i organisasjonsplanen, dette dokumentet er å finne i første del av Aase Håndboken.

En enkel og oversiktlig kvalitetsledelse er et viktig mål for oss i Aase, da vi ønsker en forutsigbar arbeidsdag der rutiner bidrar til trygghet, og ikke til heft.